درباره نفت خزر

شرکت نفت خزر در دیماه 1376 تاسیس و در شهریور ماه 1377 به ثبت رسید. این شرکت یکی از 5 شرکت اکتشافی و تولیدی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.
وظایف اکتشاف، توسعه و تولید منابع نفت و گاز در منطقه دریای خزر و سه استان ساحلی آن بعهده شرکت نفت خزر قرار دارد، همچنین نظارت بر مسایل زیست محیطی مرتبط با عملیات اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در دریای خزر نیز از دیگر وظایف این شرکت می‌باشد.مدیریت شرکت نفت خزر با اعتقاد پیگیری امور اکتشافی خزر بر پایه و اساس علمی، بدور از هر گونه تبلیغات غیر اصولی در اولین گام با مشارکت شرکتهای شل، لازمو، وبا اویل مطالعات جامع و سیستماتیک دریای خزر و محدوده جنوبی آن را در سالهای 79-1377 به انجام رسانید ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شامل اطلاعات پایه لرزه نگاری و پتروفیزیکی، زمین‌شناسی ژئوشیمیائی کلیه اطلاعات فنی مورد نیاز فعالیتهای اکتشافی اعم از اطلاعات لرزه نگاری کشورهای همسایه (آذربایجان 7400 کلیومتر، ترکمنستان 2500 کیلومتر) و اطلاعات مربوط به چاههای آنها تحصیل و با ادغام اطلاعات موجود ساحلی (11 هزار کیلومتر) و برداشت اطلاعات منطقه عمیق (10 هزار کیلومتر)، شبکه لرزه نگاری یکپارچه متصل به 30 چاه ایجاد گردید که چهارچوب اصلی مطالعه را تشکیل می‌دهد.این اطلاعات باضافه اطلاعات ماهواره‌ای دریا و نقاط نشت نفت و اطلاعات حاصل از عملیات نمونه‌برداری ازمحل نشت نفت درکف دریا و پایه مطالعات جامع زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی گردید که نتایج درخشانی را فراهم نمود و نهایتاً برای اولین بار تصویر جامعی از ساختارهای موجود در منطقه خزر جنوبی شناسایی گردید که بر اساس آن 46 ساختار کوچک و بزرگ نفتی مشخص، که از این میان تعداد 8 ساختار آن جزو ساختارهای بسیار خوب طبقه بندی گردید. که تمامی این 8 ساختار در قسمت عمیق دریای خزر (بین 550 تا 800 متر ) واقع است.