12
شرکت نفت خزر / تماس با ما

دفتر مرکزی در تهران :

نشانی پستی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان خالداسلامبولی - کوچه 11 - شماره 19
کدپستی: 1513757311
صندوق پستی: 15875/8991
Info@kepco-nioc.ir :پست الکترونیکی
شماره تلفن: 61624503 - 61624060 - 021
021 - 88722440 - 88722430                
شماره نمابر: 88711386 - 021

منطقه عملیاتی خزر :

نشانی پستی: استان مازندران - شهرستان بهشهر - کیلومتر 35 جاده زاغمرز - جنب شرکت پایانه های نفتی - منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر
کدپستی: 48541/64496 
شماره تلفن: 5 - 34622433 - 011
شماره نمابر: 34622468 - 011