صفحه اصلی > مقالات تخصصی 
مقالات تخصصی

 

مطالعه ژئوشیمیایی توان تولید هیدروکربن سازند گورپی در برخی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول با استفاده از روش پیرولیز راک اول 6 ای

روشهاي حفاري در آب هاي عميق

مطالعات فشار منفذی و کاربرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای

فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک

نقش مؤثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه¬های اکتشافی حوضه خزر جنوبی

شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک

شناسایی و اولویت بندی شاخص های صرفه جویی در مصرف انرژی _فرآورده های نفتی_ در اقتصاد مقاومتی

مقایسه فنی و اقتصادی حلال های مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل 2

بررسی مولفه های اثربخشی آموزش کارکنان

اصول ایمنی عملیات حفاري نفت و گاز در آبهاي عمیق

تکنولوژي جدید چندمنظوره تمپواسکرین- لوکس

Water Base Mud (WBM): An appropriate choice in Caspian Sea deep water wells - A case study: Sardar Jangal Field

آنالیز سیستم مهار مخزن استوانه­ای انبارش نفت در دریای خزر

تعیین ابعاد هندسی بهینه از منظر هیدرودینامیکی برای مخزن استوانه­ای انبارش نفت در دریای خزر

بررسی خصوصيات ژئوشيميايی سنگ‌های منشاء احتمالی در جنوب ساری- شمال ايران

جریان های پرفشار کم عمق؛ مخاطره زمین شناسی جدی در حفاری آب عمیق دریای خزر