برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره شرکت نفت خزر با حضور اعضای جدید

اولین جلسه هیئت مدیره شرکت نفت خزر با حضور اعضای جدید با هدف بررسی فعالیت های انجام شده در سال جاری و اهداف و برنامه های آتی این شرکت برگزار شد.

تاریخ: 1397/06/10