بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد از منطقه عملیاتی و سکوی امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت خزر، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این شرکت از منطقه عملیاتی خزر و سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر بازدید نمودند.

تاریخ: 1397/07/23