12
شرکت نفت خزر / فراخوان ها

فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه لرزه نگاری دو بعدی زون انتقالی خشکی – دریا در غرب دشت گرگان و شرق دریای خزر

فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه لرزه نگاری دو بعدی زون انتقالی خشکی–دریا در غرب دشت گرگان و شرق دریای خزر