12
شرکت نفت خزر / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهتاریخ انتشارنوع
054-72-2025 ۱۱ آبان ۱۴۰۰ مناقصه
054-72-2026 ۶ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
99/01/0123 ۵ اسفند ۱۳۹۹ مزایده
054-84-4038 ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4037 ۱۷ دی ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4036 ۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4034 ۱۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4034 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4033 ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
054-72-2022 ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
« قبلی صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »