12

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه لرزه نگاری دو بعدی زون انتقالی خشکی – دریا در غرب دشت گرگان و شرق دریای خزر

فراخوان

054-84-4039

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر