12

جزییات مناقصه و مزایده

تامین کالای مورد نیاز تجهیزات نجات سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

مناقصه

054-72-2025

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر