12

جزییات مناقصه و مزایده

تامین خودروهای استیجاری جهت حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد شرکت نفت خزر

مناقصه

054-84-4042

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر