12

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل خودرویی منطقه عملیاتی خزر واقع در استان مازندران

مناقصه

054-84-4038

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر