12

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، تامین خودروهای استیجاری جهت حمل و نقل درون شهری و برون شهری ستاد نفت خزر

مناقصه

054-84-4037

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر