12

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز تنظیفات، فضای سبز، دبیرخانه، منشی گری، ماشین نویسی، اداری و ... در شرکت نفت خزر تهران/ منطقه عملیاتی خزر ( بهشهر )

مناقصه

054-84-4033

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر