12

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه تامین کالا و ارائه خدمات و انجام تعمیرات سیستم های کنترل، وینچ های اصلی، سیستم Bilge& Ballast و سیستم آب خنک کننده و سیستم تهویه مطبوع سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

مناقصه

054-72-2022

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر