12

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی تست عملکرد شناسایی نقایص، تعمیر و یا تعویض برخی تجهیزات، راه اندازی و تحویل دهی سیستم های ایمنی و آتش نشانی و نجات جان سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

مناقصه

054-72-2021

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر