12
شرکت نفت خزر / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهتاریخ انتشارنوع
054-84-4036 ۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4034 ۱۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4034 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4033 ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
054-72-2022 ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
054-72-2021 ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
054-84-4039 ۹ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۲ بعدی »