12
شرکت نفت خزر / درباره ما / اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

دکتر سید عماد حسینی

dr.hoseini

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر علی اصولی

dr.osulii

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس کیومرث کرمی مقدم

mr.karamii

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر هرمز قلاوند

dr.ghalavandd

عضو اصلی هیئت مدیره

علی رضایی نژاد

mr.rezaiii

عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر رامین خودآفرین

khodafarin

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس مهرداد اکبری

akbari