12
شرکت نفت خزر|درباره ما|اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

دکتر سید عماد حسینی

dr.hoseini

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر ایرج میرحسینی

mr.mirhoseini

عضو اصلی هیئت مدیره

مهندس فرخ ساکیانی

mr.sakiani

عضو اصلی هیئت مدیره

داوود کرمانی

mr.kermani

عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس مهرداد اکبری

akbari