12

فراخوان مطالعه و طراحی جامع سیالات حفاری

فراخوان مطالعه و طراحی جامع سیالات حفاری

فراخوان مطالعات اولیه برای امکان سنجی طرح تولید از میدان سردار جنگل در دریای خزر

فراخوان مطالعات اولیه برای امکان سنجی طرح تولید از میدان سردار جنگل در دریای خزر

فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه لرزه نگاری دو بعدی زون انتقالی خشکی – دریا در غرب دشت گرگان و شرق دریای خزر

فراخوان شناسایی پیمانکار پروژه لرزه نگاری دو بعدی زون انتقالی خشکی–دریا در غرب دشت گرگان و شرق دریای خزر