12
شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهتاریخ انتشارنوع
2002093445000001 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ فراخوان
054-84-4041 ۲۴ آذر ۱۴۰۰ مناقصه
054-74-4091 ۴ دی ۱۴۰۰ مناقصه
054-74-4092 ۱۴ دی ۱۴۰۰ مناقصه
2001093445000001 ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000003 ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000004 ۸ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
  ۹ آبان ۱۴۰۱ فراخوان
054-84-4042 ۱۱ دی ۱۴۰۰ مناقصه
2001093445000008 ۱۲ دی ۱۴۰۱ مناقصه
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »