12
شرکت نفت خزر|طرح ها و پروژه ها

طرح ها و پروژه های شرکت نفت خزر

فعالیت های اکتشافی انجام شده و در دست اجرا در دریای خزر و سه استان ساحلی (مازندران-گیلان و گلستان):
 • حدود 31000 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و 4200 کیلومتر مربع لرزه نگاری سه بعدی در بخش کم عمق و عمیق دریا.      
 • 1250 کیلومتر لرزه نگاری دو بعدی و 200 کیلومتر مربع لرزه نگاری سه بعدی در بخش خشکی. 
 • انجام عملیات بستر شناسی (Site Survey) بر روی بلوک های اکتشافی 6و 29و8 به مساحت 75/60 کیلومتر مربع در سال 1388 (2009 میلادی) با هدف شناسایی مخاطرات حفاری در بستر دریا و لایه های سطحی.
 • انجام مطالعات جامع و سیستماتیک و لرزه نگاری دو بعدی در محدوده جنوبی دریای خزر و شناسایی 46 ساختار کوچک و بزرگ. 
 • اولویت بندی ساختارهای شناسایی شده در دریای خزر بر اساس عملیات لرزه نگاری دو بعدی، مطالعات ارزیابی حجم مخزن، ارزیابی ریسک موجود و سایر مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمی که منتج به  شناسایی 8 ساختار دارای اولویت گردید. 
 • تدوین طرح جامع توسعه استراتژیک شرکت (SMDP)، اولویت بندی ساختارهای شناسایی شده و انتخاب بلوک 2/6 به عنوان اولین اولویت اکتشافی. 

فعالیت های اکتشافی

 • حفاری مجموعاً 22 حلقه چاه اکتشافی شامل 17 حلقه چاه در بخش خشکی و ساحلی استان های مازندران، گلستان و گیلان، 3 حلقه چاه در بخش کم عمق و 2 حلقه چاه در بخش عمیق دریای خزر. 
 • اکتشاف میدان نفتی سردار جنگل در بلوک 2/6. 
 • بازنگری و به روز رسانی اطلاعات مربوط به گروه مطالعاتی خزر جنوبی (SCSG) و ذخایر احتمالی در بخش خزر جنوبی. 
 • انجام مطالعات استاتیک و دینامیک در میدان سردار جنگل. 
 • انجام مطالعات زمین شناسی سطح الارضی منطقه گرگان و گنبد 
 • مطالعه امکان سنجی توسعه میدان سردارجنگل و ارزیابی اقتصادی اولیه و تهیه شرح کار توسعه میدان با هدف انعقاد قراردادهای مطالعاتی آتی.

فعالیت های اکتشافی دریای خزر1

طرح ها و برنامه های آتی شرکت نفت خزر برای نیل به اهداف میان مدت و بلند مدت:
 • اجرای تعمیرات سیستم های الویت دار سکو در قالب بسته های تعمیراتی و تعمیرات اساسی و زیر آبی شناورهای کاسپین و نظارت موثر بر راهبری ناوگان دریایی
 • انجام مطالعات امکان سنجی و تفصیلی انجام تست طولانی مدت چاه و تولید زود هنگام از میدان سردارجنگل 
 • مطالعات مقدماتی و تکمیلی زمین شناسی در بلوک های اولویت دار آب عمیق دریا
 • مطالعات جامع زمین شناسی در بلوک های اکتشافی بخش آب عمیق، کم عمق خزر جنوبی
 • عملیات لرزه نگاری سه بعدی در بلوک های اولویت دار بخش آب عمیق شامل بلوک های 24، 26 و رودسر و ساختارهای مقداد و میثم.
 • مطالعه مخاطرات زمین شناسی خزر جنوبی شامل مخاطرات عملیات حفاری/گلفشان،‌ هیدارت گازی، گسل ها و... 
 • بازنگری مطالعات زمین شناسی چاه های حفاری شده در بخش کم عمق ساحلی
 • انجام عملیات بسترشناسی 6 بلوک آب عمیق دریای خزر با استفاده از داده های لرزه ای
 • حفاری چاه های اکتشافی/ ارزیابی در بلوک های اولویت دار بخش آب عمیق دریای خزر، بخش کم عمق دریا شامل میدان سردار جنگل، بلوک های 29، 7، 24، 26 و ... و سواحل دریای خزر
 • مطالعه مقدماتی مهندسی نفت با اطلاعات کسب شده از چاه های حفاری شده در ساختارها/میادین شناسایی شده
 • مطالعات جامع مخزن پس از کسب نتیجه مثبت از نتایج حفاری های انجام شده و مطالعات مقدماتی مهندسی نفت در بلوک ها/ساختارهای اکتشافی
 • مطالعات مفهومی توسعه میدان و انجام مطالعات پایه و تفصیلی فرایند و نحوه تامین تجهیزات جهت تولید و انتقال از میدان

 طرح ها و پروژه ها