12

ژئوفیزیک

اداره ژئوفیزیک شرکت نفت خزر یکی از ادارات مدیریت اکتشاف شرکت بوده و شامل 4 بخش است:
  1. بخش نظارت بر طراحی و عملیات ژئوفیزیکی
  2. بخش نظارت بر پردازش اطلاعات ژئوفیزیکی 
  3. بخش تعبیر و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی 
  4. بخش آمار و اطلاعات ژئوفیزیک 
ژئوفیزیک1
وظایف اصلی بخش نظارت بر عملیات ژئوفیزیک راهبری و هدایت عملیات های ژئوفیزیکی در پروژه‌های اکتشافی منابع هیدرکربوری دربستر حوضه جنوبی دریای خزر و استان های شمالی مجاور دریای خزر است.
وظایف اصلی بخش نظارت بر پردازش اطلاعات ژئوفیزیک راهبری و هدایت پروژه های آمایش و پردازش اطلاعات ژئوفیزیکی حاصل از برداشت عملیات های لرزه نگاری، ثقل سنجی، مغناطیس سنجی و لرزه نگاری درون چاهی و سایر موارد مربوطه است.
وظایف اصلی بخش تعبیر و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی راهبری و هدایت پروژه های تعبیر و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی حاصل از برداشت عملیات های لرزه نگاری، ثقل سنجی، مغناطیس سنجی و تهیه سایر نقشه های ژئوفیزیکی جهت تعیین موقعیت دقیق ساختارهای زمین شناسی و محدوده آنها است.
وظایف اصلی بخش آمار و اطلاعات ژئوفیزیک  
نگهداری از آرشیو و سایر مدارک و اطلاعات مربوط به اداره ژئوفیزیک (نوار های مغناطیسی حاوی اطلاعات خام و پردازش شده ژئوفیزیکی، گزارشات، نقشه ها و سایر فایل های الکترونیکی) و همچنین سفارش و تهیه سایر کتب، مقالات و مجلات علمی مرتبط با ژئوفیزیک و سایر علوم زمین است.
لیست پروژه های ژئوفیزیکی در وب سایت حاضر موجود است, پروژه پژوهشی فعلی اداره ژئوفیزیک با عنوان "شناسایی مخاطرات زمین شناسی و زون های احتمالی هیدرو کربنی با استفاده از روش های ژئوفیزیکی و داده های زمین شناسی و مخرنی در دریای خزر" به لیست پروژه ها اضافه شود.

ژئوفیزیک2