12
شرکت نفت خزر / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهتاریخ انتشارنوع
  ۲۴ آبان ۱۴۰۱ فراخوان
  ۹ آبان ۱۴۰۱ فراخوان
2001093445000004 ۸ شهریور ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000003 ۳۰ اَمرداد ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000001 ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ مناقصه
054-74-4092 ۱۴ دی ۱۴۰۰ مناقصه
054-84-4042 ۱۱ دی ۱۴۰۰ مناقصه
054-74-4091 ۴ دی ۱۴۰۰ مناقصه
054-84-4041 ۲۴ آذر ۱۴۰۰ مناقصه
054-72-2026 ۶ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »