12
شرکت نفت خزر / مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت دومنوع
2002093445000001 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ فراخوان
2001093445000014 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000013 ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000011 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000010 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000007 ۱۹ دی ۱۴۰۱ ۲۲ دی ۱۴۰۱ فراخوان
2001093445000009 ۱۴ دی ۱۴۰۱ ۱۷ دی ۱۴۰۱ مناقصه
2001093445000008 ۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۴ دی ۱۴۰۱ مناقصه
  ۲۴ آبان ۱۴۰۱ فراخوان
  ۹ آبان ۱۴۰۱ فراخوان
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »