12

فیلم ها

انیمیشن ساخت سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

انیمیشن ساخت سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

معرفی شرکت نفت خزر

معرفی شرکت نفت خزر

انیمیشن عملیات آزمایش و تکمیل چاه در میدان سردار جنگل

انیمیشن عملیات آزمایش و تکمیل چاه در میدان سردار جنگل

بیم و امید

بیم و امید

دریای هزار نام

دریای هزار نام

نگین دریای خزر

گنجینه خزر

گنجینه خزر

دوستت دارم پدر

دوستت دارم پدر

تولید زود هنگام از میدان نفتی سردار جنگل

تولید زود هنگام از میدان نفتی سردار جنگل

دیدار وزیر نفت ایران و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان

دیدار وزیر نفت ایران و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان

نگاهی کوتاه بر تاسیسات و دارایی های شرکت نفت خزر

نگاهی کوتاه بر تاسیسات و دارایی های شرکت نفت خزر

امضا قراردادهای پژوهشی شرکت نفت خزر با شرکت های دانش بنیان

امضا قراردادهای پژوهشی شرکت نفت خزر با شرکت های دانش بنیان