12

خط مشی

رئوس کلی خط مشی:
  • حفاظت از محیط زیست با رویکرد پیشگیری، کنترل و کاهش آلاینده ها، همچنین فراهم آوری شرایط کاری ایمن و بهداشتی برای پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها و حرکت در مسیر توسعه پایدار
  • اکتشاف، توسعه و تولید از منابع هیدروکربنی دریای خزر و سه استان ساحلی (مازندران، گیلان و گلستان)
  • مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بینالمللی در چارچوب ضوابط و سیاستگذاری های شرکت ملی نفت ایران با هدف حداکثری جذب منابع سرمایه گذاری بین المللی
  • استفاده بهینه از منابع موجود (تجهیزات، انرژی، مواد اولیه و منابع مالی) با رویکرد یکپارچه سازی سرمایه
  • روزآمدسازی فعالیت ها با استفاده از آخرین فناوری ها، ارتقای فرآیندها، خدمات و سیستم های مدیریتی موجود
  • بهبود مداوم کیفی و کمی منابع انسانی و صیانت از ایشان بعنوان سرمایه های اصلی سازمان همراه با توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی  
  • ایجاد تعامل سازنده و پویا با مشاورین، پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا و خدمات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
  • رعایت اصول پدافند غیر عامل و توانمندسازی سازمان جهت مقابله با شرایط اضطراری
  • تعهد به رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست
خط مشی1