12
شرکت نفت خزر|تماس با ما

منطقه عملیاتی خزر :

نشانی پستی: استان مازندران - شهرستان بهشهر - کیلومتر 35 جاده زاغمرز - جنب شرکت پایانه های نفتی - منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر
کدپستی: 48541/64496 
شماره تلفن: 5 - 34622433 - 011
شماره نمابر: 34622468 - 011

دفتر تهران :

نشانی پستی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان خالداسلامبولی - کوچه 11 - شماره 19
کدپستی: 1513757311
صندوق پستی: 15875/8991
Info@kepco.ir :پست الکترونیکی
شماره تلفن:  88722440 - 88722430 - 021
شماره نمابر: 88711386 - 021