12
شرکت نفت خزر / درباره ما / مدیران و روسا

mr.parsi
مسعود پارسی 

تلفن: 88722430-021

پست الکترونیک:

m.parsi@kepco.ir

معاون مدیرعامل

mr.akbari

مهرداد اکبری 

تلفن: 88722442-021

پست الکترونیک:

m.akbari@kepco.ir

مدیر اکتشاف

mr.gity
ملک محمد گیتی  

تلفن: 88555876-021

پست الکترونیک:

m.gity@kepco.ir

مدیر مهندسی و ساختمان

 
 

تلفن: 88555878-021

پست الکترونیک:

 

مدیر برنامه ریزی

mr.bahramian
یداللّه بهرامیان  

تلفن: 88480358-021

پست الکترونیک:

y.bahramian@kepco.ir

مدیر منابع انسانی

mr.rezaiinejadian
احسان رضایی نژادیان  

تلفن: 88717679-021

پست الکترونیک:

e.rezaeinezhadian@kepco.ir

مدیر امور مالی

mr.mirhoseini
ایرج میرحسینی 

تلفن: 88555877-021

پست الکترونیک:

e.mirhoseini@kepco.ir

رئیس منطقه عملیاتی خزر

mr.torabi
محمد ترابی  

تلفن: 5-34622433-011

پست الکترونیک:

m.torabi@kepco.ir

رئیس تدارکات و امور کالا

mr.rezaeifard
رضا رضایی فرد 

تلفن: 88709724-021

پست الکترونیک:

r.rezaeifard@kepco.ir

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

mr.ghasemi
امیر مسعود قاسمی  

تلفن: 88718661-021

پست الکترونیک:

a.ghasemi@kepco-nioc.ir

رئیس امور حقوقی و پیمان ها

mr.kermani

داوود کرمانی

تلفن: 88557863-021

پست الکترونیک: 

d.kermani@kepco.ir

رئیس پژوهش و فناوری

mr.hoseinzad
محمد سعید حسین زاد 

تلفن: 88107543-021

پست الکترونیک:

m.hosseinzad@kepco.ir

رئیس بین الملل

mr.khodafarin
رامین خودآفرین  

تلفن: 88557768-021

پست الکترونیک:

r.khodafarin@kepco.ir

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

mr.asgaripoor
فروغ رمضانپور             

تلفن: 88555875-021

پست الکترونیک:

f.ramezanpour@kepco.ir

مشاور مدیرعامل و دبیر هئیت مدیره

miss.mirtaheri

نیکو سادات میرطاهری 

تلفن: 88717684-021

پست الکترونیک:

n.mirtaheri@kepco.ir

رئیس روابط عمومی

mr.mirAkhori
مهدی میرآخوری

تلفن: 88557854-021

پست الکترونیک:

m.mirakhori@kepco.ir

رئیس حراست

 
حمیدرضا مسافری  

تلفن: 88557855-021

پست الکترونیک:

h.mosaferi@kepco.ir

رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

mr.gholami
مسعود غلامی  

تلفن: 88722440-021

پست الکترونیک:

m.gholami@kepco.ir