12

جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش سه دستگاه خودروی اسقاطی موجود در منطقه عملیاتی خزر واقع در شهرستان بهشهر استان مازندران

مزایده

99/01/0123

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر