12

جزییات مناقصه و مزایده

تامین کالای مورد نیاز تجهیزات ایمنی و آتش نشانی سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

مناقصه

054-72-2026

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر