12

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مورد نیاز تنظیفات، فضای سبز، دبیرخانه، ماشین نویسی، اداری و ... شرکت نفت خزر در تهران/ منطقه عملیاتی خزر (بهشهر)

مناقصه

2001093445000004

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر