12

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان شناسایی مشاور در طرح تعمیرات اساسی ناوگان شرکت نفت خزر

فراخوان

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر