12

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت نفت خزر در تهران و منطقه عملیاتی خزر

مناقصه

054-84-4034

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر