12

آلبوم

تاریخ: ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۸
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
نشست صمیمانه دکتر اصولی و بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.