12
شرکت نفت خزر / درباره ما / مدیران و روسا

مدیرعامل

mr.osuli
علی اصولی

تحصیلات:

دکتری مدیریت استراتژیک

تلفن: 88722430-021

پست الکترونیک:

a.osuli@kepco-nioc.ir

معاون مدیرعامل

mr.akbari

مهرداد اکبری

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی دریایی

تلفن: 88555876-021

پست الکترونیک:

m.akbari@kepco-nioc.ir

مدیر اکتشاف

mr.shirzadii احمد شیرزادی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

تلفن: 88555876-021

پست الکترونیک:

a.shirzadi@kepco-nioc.ir

مدیر برنامه ریزی

mr.bahramian یداللّه بهرامیان

تحصیلات:

دکتری مهندسی نفت- حفاری

تلفن: 88480358-021

پست الکترونیک:

y.bahramian@kepco-nioc.ir

مدیر مهندسی و ساختمان

mr.parsi مسعود پارسی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل

تلفن: 88555880-021

پست الکترونیک:

m.parsi@kepco-nioc.ir

مدیر منابع انسانی

mr.rezaiinejadian احسان رضایی نژادیان

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

تلفن: 88555880-021

پست الکترونیک:

e.rezaeinezhadian@kepco-nioc.ir

مدیر امور مالی

mr.rezaii علی رضایی نژاد

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری

تلفن: 88555877-021

پست الکترونیک:

a.rezaeinejad@kepco-nioc.ir

رئیس منطقه عملیاتی خزر

mr.torabi محمد ترابی

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مکانیک

تلفن: 3422646-011

پست الکترونیک:

m.torabi@kepco-nioc.ir

رئیس تدارکات و امور کالا

mr.mahsodi غلامرضا مقصودی

تحصیلات:

کارشناسی حسابداری

تلفن: 88709724-021

پست الکترونیک:

g.maghsoodi@kepco-nioc.ir

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

mr.ghasemi امیر مسعود قاسمی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن: 88718661-021

پست الکترونیک:

a.ghasemi@kepco-nioc.ir

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

miss.ramezanpoor فروغ رمضانپور

تحصیلات:

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات- شبکه کامپیوتری

تلفن: 88555875-021

پست الکترونیک:

f.ramezanpour@kepco-nioc.ir

رئیس پژوهش و فناوری

mr.hoseinzad

محمد سعید حسین زاد

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

تلفن: 88107543-021

پست الکترونیک:

m.hosseinzad@kepco-nioc.ir

رئیس بین الملل

mr.khodafarin رامین خودآفرین

تحصیلات:

دکتری شیمی کاربردی

تلفن: 88557768-021

پست الکترونیک:

r.khodafarin@kepco-nioc.ir

مشاور مدیرعامل و دبیر هئیت مدیره

miss.mirtaheri

نیکو سادات میرطاهری

تحصیلات:

لیسانس ریاضی

تلفن: 88722430-021

پست الکترونیک:

n.mirtaheri@kepco-nioc.ir

رئیس روابط عمومی

mr.mirAkhori مهدی میرآخوری

تحصیلات:

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

تلفن: 88557854-021

پست الکترونیک:

m.mirakhori@kepco-nioc.ir

سرپرست حراست

mr.shahbazkhani امیر شهرام شهبازخانی

تحصیلات:

کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی

تلفن: 88709724-021

پست الکترونیک:

a.shahbazkhani@kepco-nioc.ir