12

آلبوم

تاریخ: ۵ آبان ۱۴۰۰
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر1
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر8
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر3
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر4
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر2
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر5
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر6
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر7
جلسه معرفی برنامه اکتشافی تدوین شده 20 ساله شرکت نفت خزر9
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.