12
شرکت نفت خزر|طرح ها و پروژه ها|حفاری اکتشافی در صوفیکم

حفاری و تکمیل یک حلقه چاه اکتشافی خشکی در میدان صوفیکم

پس از اتمام تفسیر اطلاعات لرزه نگاری دو بعدی منطقه مرزی استان گلستان، چاه اکتشافی صوفیکم به عنوان محل پیشنهادی انجام عملیات حفاری اکتشافی مشخص و پس از تکمیل ساخت جاده دسترسی و Well Pad، قرارداد اجرای عملیات حفاری چاه اکتشافی صوفیکم به صورت EPD با شرکت ملی حفاری منعقد شده و دکل 56 فتح در تاریخ 17/8/94 در موقعیت این چاه مستقر گردید.

میدان صوفیکم در منطقه کپه داغ در شمال غربی شهرستان گرگان در استان گلستان قرار گرفته است. چاه اکتشافی صوفیکم به منظور بررسی پتانسیل افق زمین شناسی Lower red Bed Series، که یکی از افق‌های اصلی تولید گاز کشور ترکمنستان است، به صورت عمودی تا عمق 2270 متری حفاری و پس از آزمایش چاه و نصب پلاگ‌های سیمانی مربوطه در تاریخ 15/3/1395 به حالت تعلیق درآمده است.

حفاری اکتشافی در صوفیکم