12

انجام عملیات و پردازش لرزه نگاری خشکی در منطقه مرزی گلستان به طول 1250 کیلومتر

به دلیل مشاهده عملیات حفاری توسط کشور ترکمنستان در مناطق مرزی و قدیمی بودن خطوط لرزه‌ای موجود در استان گلستان و به منظور کشف میادین گازی خصوصا میادین مشترک بین ایران و کشور ترکمنستان، پروژه لرزه نگاری دو بعدی مناطق شمالی استان گلستان و منطقه مرزی ترکمن صحرا به طول 1250 کیلومتر تعریف گردید.
در سال 1391 شرکت ژئوفیزیک دانا کیش به عنوان برنده مناقصه انتخاب و از ابتدای سال 92 عملیات برداشت اطلاعات لرزه ای شروع و در تاریخ 10/10/92 به اتمام رسیده و گزارش نهایی پردازش آن اطلاعات نیز تحویل اداره ژئوفیزیک شرکت نفت خزر گردید. کار تفسیر اطلاعات پروژه نیز از اواخر سال 1392 آغاز شده و طی سال 1393 فاز اول تفسیر اطلاعات به منظور تعیین محل حفر چاه‌های اکتشافی به پایان رسیده است.

زمین شناسی و ژئوفیزیک2