12
شرکت نفت خزر / طرح ها و پروژه ها / پروژه‌های پژوهشی حوضه رسوبی خزر جنوبی

پروژه‌های پژوهشی حوضه رسوبی خزر جنوبی

حوضه رسوبی خزر جنوبی دارای ویژگی‌هایی است که دارای تفاوت اساسی با سایر حوضه‌های رسوبی محدوده عملیات شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. از طرف دیگر تجربه عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در این حوضه رسوبی به طور محسوسی کمتر از سایر حوضه‌های رسوبی دارای ذخایر هیدروکربوری کشف شده در ایران است. همین موضوع باعث گردیده شرکت نفت خزر از طریق تعریف پروژه‌های پژوهشی متنوع، رفع حداکثری نیاز دانشی خود در رابطه با موضوع را در دستور کار قرار دهد. در حال حاضر مهمترین پروژه‌های پژوهشی جاری شرکت نفت خزر به شرح زیر می‌باشند:
  • شناسایی مخاطرات زمین ساختی و زون‌های احتمالی هیدروکربوری با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی و داده‌های زمین شناسی و مخزنی در دریای خزر - ژئوفیزیک دانا کیش
  • مکانیسم تشکیل گل فشانها و اثرات آن در ایجاد مخازن هیدروکربوری با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور در حوضه خزر جنوبی - مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس آرین زمین
  • مدل سازی حوضه رسوبی و تعیین محدوده عملکرد دلتاها و گسترش سنگ مخزن در دریای خزر جنوبی با استفاده از اطلاعات  موجود - انرژی توانا کیش

پژوهش و فناوری3