12

شورای پژوهشی

شورای پژوهشی:

 

در چهارچوب نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با شرح وظایف زیر تشکیل گردیده است:
1. بررسی و تایید طرح ها و پروژه های مورد نیاز شرکت در چارچوب آیین نامه و مقررات مصوب
2. بررسی و تصویب بودجه سالیانه واحد پژوهش و فناوری شرکت
3. بررسی گزارش فعالیت پژوهش در شرکت

 

اعضای شورای پژوهشی:

 

اعضای شورای پژوهش شرکت نفت خزر عبارتند از :
مدیرعامل شرکت( به عنوان رئیس شورا)، رئیس امور پژوهش وفناوری (به عنوان دبیر شورا)، مدیران عملیاتی شرکت و 3-2 نفر از پرسنل متخصص و با تجربه شرکت ملی نفت و یا اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی به تشخیص رئیس شورا