12
شرکت نفت خزر|واحدهای ستادی|مدیریت مهندسی و ساختمان

مدیریت مهندسی و ساختمان

برنامه ریزی، کنترل و سرپرستی کلیه فعالیت های مهندسی و ساخت در شرکت نفت خزر، ارائه خط مشی و راهکارهای مناسب به منظور تسریع در اجرای به موقع پروژه ها طبق زمانبندی تعیین شده و نظارت بر فعالیت های مشاورین و پیمانکاران طبق مفاد قراردادهای تنظیم شده از عمده وظایف واحد مدیریت مهندسی و ساختمان می باشد.
این مدیریت از دو بخش اصلی امور مهندسی و امور اجرایی و نظارت تشکیل شده است. بخشی از مسئولیت ها و وظایف این مدیریت عبارتند از:
 • بررسی و مطالعات اولیه (مهندسی مفهومی) پروژه ها و نظارت بر طراحی مهندسی تفصیلی
 • نظارت بر راه اندازی سکوی نیمه شناور حفاری، شناورهای چند منظوره کاسپین و سایر تجهیزات و تاسیسات دریایی و خشکی طبق مقررات و موازین فنی و علمی و حصول اطمینان از صحت فرآیندهای اجرایی
 • حصول اطمینان از انجام کلیه بازرس های فنی داخلی و خارجی به هنگام اجرای پروژه ها و همچنین حین راه اندازی و نصب تأسیسات در دریا و خشکی
 • همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه قراردادهای حوزه مهندسی و ساخت
 • بررسی نیازهای ساختاری و مالی پروژه ها و ارائه مستندات و تحلیل های مورد نیاز به منظور افزایش بودجه های ارزی و ریالی پروژه ها
 • اخذ مجوزهای دریانوردی از سازمان بنادر و کشتیرانی
 • اخذ گواهینامه و کلاس شناورها
 • نهایی نمودن راه اندازی سیستم های شناور جهت تحویل موقت
 • نظارت بر نگهداشت و راهبری سکو و شناورهای پشتیبانی و اجرای پروژه های مرتبط با آن
 • نظارت بر اجرای پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات ناوگان نفت خزر
 • نظارت بر اجرای پروژه مدیریت ایمنی و امنیتی 

مهندسی و ساختمان