12

مدیریت اکتشاف

همانطور که در ماموریت شرکت نفت خزر نیز مشخص شده است، یکی از وظایف مهم و اساسی این شرکت انجام علیات اکتشاف در حوضه جنوبی دریای خزر و سه استان ساحلی گیلان، گلستان و مازندران است که بر عده مدیریت اکتشاف شرکت نفت خزر می باشد.

ادارات زمین شناسی، ژئوفیزیک، حفاری و مهندسی نفت از زیر مجموعه های اصلی این مدیریت هستند.که هر کدام وظایفی بر عهده دارند.

اکتشاف