12
شرکت نفت خزر|واحدهای ستادی|مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی وظیفه مدیریت منابع و مصرف ریالی و ارزی شرکت را به صورت کارا و اثربخش بر عهده دارد و اهم وظایف آن به شرح ذیل می باشد:
  • سرپرستی و نظارت بر انجام کلیه عملیات مالی شرکت و ثبت آنها در دفاتر مربوطه
  • بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه هزینه‌های عملیاتی و جاری شرکت، پیش‌بینی و تامین وجوه نقد مورد نیاز جهت کلیه پرداخت‌های مالی
  • پیش‌بینی و برآورد بودجه مورد نیاز ادارات تابعه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای
  • برقراری کنترل های لازم و مقتضی بر کلیه عملیات مالی، اموال و دارائی ها اعم از منقول و غیر منقول
  • ارائه گزارشات مالی به مدیریت شرکت و واحدهای نظارتی
مدیریت مالی وظایف خود را از طریق ادارات زیرمجموعه شامل اداره خزانه، حقوق و دستمزد، بودجه، سندرسی، حسابداری مالی، حسابداری پیمان ها و حسابداری اموال به انجام می‌رساند.

امور مالی