12
شرکت نفت خزر|واحدهای ستادی|مدیریت برنامه ریزی

اهم وظایف مدیریت برنامه ریزی

 • مدیریت، راهبری و نظارت بر کلیه فعالیت های برنامه ریزی و کنترل طرح ها، اعتبارات مالی سرمایه ای و عملکرد آن در چارچوب مقررات و استانداردهای تعیین شده در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت در سطح وزارت نفت و مطابق با مأموریت سازمانی شرکت نفت خزر.
 • تدوین و بازنگری برنامه ریزی راهبردی شرکت نفت خزر مطابق با سیاست های کلی شرکت ملی نفت ایران و شامل چشم انداز، مأموریت شرکت، اهداف کلان شرکت، ارزش های کلیدی، استراتژی ها و اهداف بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت فرایندهای شرکت.
 • بازنگری اعتبارات سرمایه ای طرح ها/ پروژه ها جهت اجرا با هماهنگی مدیران و روسا به منظور تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت. 
 • ارتقاء سطح کیفی گزارشات تهیه شده و بهبود روش های گزارش گیری عملکرد.
 • بررسی و اعمال بهترین روش زمانبندی طرح ها/ پروژه ها با ارزیابی کمّی و کیفی عملکردهای پیشین در طرح های مشابه.
 • توانمند سازی نیروی انسانی مرتبط با بررسی نیاز های آموزشی پرسنل شاغل و اعلام به واحد آموزش.

برنامه ریزی2

سایر وظایف مدیریت برنامه ریزی

 • برنامه ریزی و کنترل طرح ها و پیاده سازی تضمین کیفیت و استانداردهای مدیریتی مطابق با چارت سازمانی شرکت.
 • تدوین اهداف کیفی و کمی شرکت نفت خزر و برنامه های پنج ساله توسعه شرکت نفت خزر 
 • تهیه گزارشات تحلیلی مربوط به حوزه عملکرد شرکت و فعالیت های اکتشافی، تولیدی و توسعه ای کشورهای حاشیه دریای خزر.
 • نظارت بر انجام مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های جدید در شرکت و نظارت بر تکمیل کاربرگ های شرح نیاز و تعریف پروژه های سرمایه ای جهت تهیه گزارش تحلیلی و توجیهی و ارائه به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی به همراه جلسات متناوب به منظور تصویب اعتبار مورد نیاز در هیئت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران.
 • بررسی اعتبارات سرمایه ای به تفکیک طرح/ پروژه/ زیر پروژه به صورت سالانه به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی جهت تصویب اعتبار در هیئت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران. 
 • تنظیم موافقت نامه های طرح های سرمایه ای شرکت جهت مبادله باسازمان برنامه و بودجه.
 • محاسبه بودجه سرمایه ای مورد نیاز سالانه و ارائه آن به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی به منظور تصویب و ابلاغ آن.
 • درخواست تخصیص ماهیانه بودجه مصوب سال با تکمیل کاربرگ های مربوطه با توجه به عملکرد مالی هر پروژه/ زیر پروژه.
 • بررسی درخواست فرم های قراردادی و بررسی اعتبار آن با توجه به مصوبات موجود و در صورت تأیید، مشخص نمودن پروژه و زیر پروژه مربوطه جهت تعیین محل پرداخت اسناد آن.
 • نظارت بر اجرای پیاده سازی و نگهداشت استانداردهای مدیریتی شامل ISO 9001:2015 و ISO/TS 29001:2010 ،ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 و راهنمای HSE-MS و همچنین نگهداشت گواهینامه مدیریت انرژی ISO 50001:2018
 • نظارت بر روند اجرای پروژه های سرمایه ای شرکت و چگونگی پیشرفت فیزیکی آن و تهیه گزارشات مربوطه.
 • تهیه گزارشات ماهیانه، سالیانه، گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، گزارش کیفی بودجه سال.
 • پاسخگویی به واحدهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، حسابرسان سازمان حسابرسی و حسابرسان داخلی مستقر در شرکت به منظور تشریح اعتبارات سرمایه ای و مصوبات مربوطه، بودجه، پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژه ها و......
 • بررسی فرم های درخواست معاملات متوسط و کوچک، مشخص نمودن نوع بودجه و سایر اقدامات مربوطه.

برنامه ریزی1