12

جزییات مناقصه و مزایده

راهبری و نگهداشت شناورهای کاسپین 1، 2، 3 و اسکله پشتیبانی

مناقصه

054-74-4091

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر