12

جزییات مناقصه و مزایده

مدیریت، راهبری، نگهداشت و تعمیر سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر

مناقصه

054-74-4092

شرکت نفت خزر / شرکت نفت خزر