12
شرکت نفت خزر|کتب و مقالات تخصصی

مقالات تخصصی

ردیف عنوان تاریخ ضمایم
 1 استفاده از گرافیت ورقه ورقه جهت جذب بقایای لکه های نفتی از آب های دریای خزر  1399 استفاده از گرافیت ورقه ورقه جهت جذب بقایای لکه های نفتی از آب های دریای خزر
 2 تقسیم خزر از دیدگاه زمین شناسی  1398
تقسیم خزر از دیدگاه زمین شناسی
 3 نگاهی بر قراردادهای مشارکت در تولید و نقش آن در حوضه خزر جنوبی  1397
نگاهی بر قراردادهای مشارکت در تولید و نقش آن در حوضه خزر جنوبی
 4 تغییرات رخساره و محیط رسوبی نهشته های پلیوسن در منطقه جنوب شرق حوضه خزر، شمال شرق ایران  1397 تغییرات رخساره و محیط رسوبی نهشته های پلیوسن در منطقه جنوب شرق حوضه خزر، شمال شرق ایران
 5  New insights into the structure of the South Caspian Basin from seismic reflection data, Gorgan Plain, Iran  2018 New insights into the structure of the South Caspian Basin from seismic reflection data, Gorgan Plain, Iran
 6 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سری قرمز بالایی یا سری چلکن در یکی از چاه های اکتشافی استان گلستان با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک - اول و پتروگرافی آلی  1397 بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سری قرمز بالایی یا سری چلکن در یکی از چاه های اکتشافی استان گلستان با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک - اول و پتروگرافی آلی
 7 بررسی رسوب شناسی و خصوصیات پتروفیزیکی واحد سنگی چلکن در منطقه پهنه کلا و چاه -A در شمال کشور  1397 بررسی رسوب شناسی و خصوصیات پتروفیزیکی واحد سنگی چلکن در منطقه پهنه کلا و چاه -A در شمال کشور
 8 مطالعه ژئوشیمیایی توان تولید هیدروکربن سازند گورپی در برخی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول با استفاده از روش پیرولیز راک اول 6  1397 مطالعه ژئوشیمیایی توان تولید هیدروکربن سازند گورپی در برخی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول با استفاده از روش پیرولیز راک اول 6
 9 روش های حفاری در آبهای عمیق  1397 روش های حفاری در آبهای عمیق
 10 مطالعات فشار منفذی و کابرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای  1396 مطالعات فشار منفذی و کابرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای
 11 فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک  1395 فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک
 12 نقش موثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی  1395
نقش موثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی
 13 شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک  1394
شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک
 14 شناسایی و اولویت بندی شاخص های صرفه جویی در مصرف انرژی (فرآورده های نفتی) در اقتصاد مقاومتی  1394
شناسایی و اولویت بندی شاخص های صرفه جویی در مصرف انرژی (فرآورده های نفتی) در اقتصاد مقاومتی
 15 مقایسه فنی و اقتصادی حلال های مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل 2  1393
مقایسه فنی و اقتصادی حلالهای مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل 2
 16 بررسی مولفه های اثربخشی آموزش کارکنان  1393
بررسی مولفه های اثربخشی آموزش کارکنان
 17 اصول ایمنی عملیات حفاری نفت و گاز در آبهای عمیق  1392
اصول ایمنی عملیات حفاری نفت و گاز در آبهای عمیق
 18 تکنولوژی جدید چند منظوره تمپواسکرین - لوکس  1394
تکنولوژی جدید چند منظوره تمپواسکرین - لوکس
 19  Water Base Mud (WBM): An appropriate choice in Caspian Sea deep water wells - A case study: Sardar Jangal Field  1392
Water Base Mud (WBM): An appropriate choice in Caspian Sea deep water wells - A case study: Sardar Jangal Field